Getalsprofetiën-getallen in de bijbel

Vooraf :
– de bijbel laat je Gods doel met je leven zien;
– de bijbel laat je Gods plan met deze wereld zien;
– de bijbel spreekt van Jezus spoedige terugkomst;
– Jezus zal elke aardse macht en koninkrijk overwinnen en vervangen en zelf als Koning Heersen;

– Deze overwinning zegt de bijbel, wordt voorafgegaan door een laatste poging van wereldse machthebbers onder leiding van 1 wereldheerser om een wereldregering te vormen met totale controle over mensen;
– Deze overwinning van Jezus gaat niet zonder slag of stoot en wordt voorafgegaan door ellende, enorme strijd en oorlog;
– Iedereen die zich tegen Jezus keert verliest zijn leven.

Wat blijkt uit de bijbel als het gaat om getallen ?
– Getallen lijken op het eerste gezicht ‘toevallig’;
– Getallen blijken een bijzondere betekenis te hebben als je hier studie naar doet; bijbelkenners kunnen dit bevestigen;
– In de bijbel zijn veel verbanden (ondermeer in getallen) terug te vinden;
– In de bijbel beschreven profetien zijn exact uitgekomen;
– Profetien in het oude- en nieuwe testament over onze tijd (eindtijd genoemd volgens de bijbel en waar wij nu in leven) zijn voor het grootste gedeelte al uitgekomen en moeten voor een laatste deel nog plaatsvinden.

De schepping en de geschiedenis zijn doorspekt van Gods ontwerpintelligentie en Zijn invloed.

God bestaat per definitie door alle tijd en alle ruimte, maar ook buiten en apart daarvan. Hij heeft de wetten van het universum geschapen. Zijn perspectief van tijd en ruimte is alwetend en Zijn kennis daarvan is almachtig.

Manifestaties van profetie verankerd in de aarde en tijd demonstreren Gods controle over tijd, ruimte, het opkomen en ondergaan van naties en de vervulling van profetie.

GODS ONTWERP 

Relatie getal 7, 360, 2520 in de bijbel.

Het gaat nog veel dieper, maar hieronder wat globale gegevens:

360
– 1 zonnedag wordt gemeten in 360 graden (aarde draait 1xp/dag om zijn as);
– Bijbels jaar (joods jaar) = 360 dagen
– 360 kun je delen door 1,2,3,4,5,6,..,8,9 en levert hele getallen als antwoord;
echter: 360 gedeeld door 7 levert geen heel getal op….om die reden alleen al een bijzonder getal;

7
– 7 als getal van volmaaktheid/volkomenheid komt in de bijbel veelvuldig voor in de bijbel, zie bijv.: ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_getal_7_in_de_bijbel);
– 77,77 x 7 x wiskundig getal pi = afstand tussen aarde en maan;
– De val van Jericho (Jericho betekent maan): het volk Israel moest 7 x rond de stad Jericho lopen waarvan 6 dagen in stilte (6 x 360graden =2160 graden);
2160 x het wiskundige getal pi = de omtrekmaat van de maan;

2520
– 7 jaar (x 1 joods jaar van 360 dagen) = 2520 dagen;
– 2520 x wiskundig getal pi = de gemiddelde diameter van de aarde;
– Gods tempel uit het oude testament op het tempelplein in Jeruzalem heeft een prominente betekenis in de bijbel in relatie tot het getal 2520;
– de ‘kubusmaat 25,20 inch’ was in de bijbel de principe eenheidsmaat voor het ontwerp voor Noach’s Ark, de ark van het verbond en de tempel;
– de Israelitische maat ‘kubus’ in de tijd van de bijbel was gelijk aan onze moderne 25.20 inch;
– De door God opgegeven maten van de ark van Noach eindigen met de beschrijving in Exodus 25:20 (niet toevallig weer 2520) en natuurlijk wist God al van tevoren hoe wij onze tekstdelen in de bijbel zouden nummeren;
– Het tempelplein ligt 2520 feet (engelse maat ‘voet’) boven zeeniveau.

GESCHIEDENIS / PROFETIE 

Relatie getal 7, 539 en 2520 in de bijlbel

7
– 77 X 7 = 539

539
– Het jaar 539 voor Christus, op 12 oktober: val van het Babylonische rijk van koning Belsassar (zoon van Nebukadnesar als troonopvolger) door de profeet Daniel (in Daniel 2) voorzegd aan Koning Nebukadnesar van het Bablyonische rijk. Babel wordt door Perzische koning Sirus ingenomen;
– 539 statische mijlen: afstand van het oude Babylon tot het tempelplein;

Met Jezus geboortejaar als uitgangspunt blijken geografisch ‘geschiedenis-profetie-afstanden’ tot het tempelplein weer te geven in ‘statische mijlen’ in relatie tot de tijd voor Jezus geboorte en ‘nautische mijlen’ na Jezus geboorte;

– 539 nautische mijlen tot tempelplein vanaf het eiland Patmos (openbaring in nieuwe testament door Johannes over de eindtijd).

In het oude testament (voor Jezus geboorte) geeft God aan de profeet Daniel een algehele profetie over het toenmalige Babylonische rijk, de rijken daarna t/m de Europese Unie als laatste rijk in onze tijd (zoals is vastgesteld door bijbelkenners). Het is dus een profetie over oude en nieuwe testament heen. In het nieuwe testament (laatste bijbelboek ‘Openbaringen’) is de profetie over de eindtijd beschreven door Johannes. Deze openbarig ontving Johannes op het Griekse eiland Patmos.

– met 539 als afstand tussen:
o Babel tot tempelplein Jeruzalem = 539 statische mijlen (vanuit oude testament profetie).
o Patmos tot templein Jeruzalem = 539 nautische/zee mijlen (vanuit nieuwe testament profetie).

Conclusie: de bijbel legt dus zelf de link tussen oude en nieuwe testament in relatie tot de eindtijd.

2520
– Bijbelprofetie in boek Daniel hoodstuk 5: In deze gebeurtenis schrijft een hand tekens op de muur tijdens een feest van koning Belsassar. Naast de uitleg van de profetie over het toenmalige rijk, de val daarvan en de geprofeteerde opkomst en val van daarna komende rijken met als laatste de Europese Unie [LINK] staan de geschreven woorden (‘mene mene tekel ufarsin) voor geldwaarden als eenheden van vroegere Chaldese gewichten en maten ; mene (1000), mene (1000), tekel (20) ufarsin (500), opgeteld 2520. (De relatie van dit getal in die oude profetie naar onze tijd zie verderop in dit artikel.)

– In profetie van Echeziel (lees hier) in het oude testament gaat erover dat Ezechiel van God 390 dagen op zijn linkerzij en 40 dagen op zijn rechterzij moet liggen als teken van de duur (een jaar voor elke dag) van ongerechtigheid (heerschappij over het land ontnemen en verstrooiing van de joden onder de volken) die God aan Israel gaat opleggen.

Conclusie: God voorzegd hier indirect het jaar 1948 (oprichting Israel) en het jaar 1967 (6-daagse oorlog met verovering en hereniging van een volledig Jeruzalem)

Een kort overzicht over de jaartallen in en met de relatie tot de profetie aan de profeet Ezechiel (lees eerst de bijbeltekst in de link hierboven):

– 390 dagen * 1 jaar = 390 jaar;

– 40 dagen * 1 jaar = 40 jaar;

– 390+40 = 430 jaar door God opgelegde straf (geen beschikking van de joden over het land Israel);

– 430-70= 360 (70 jaar = aftrek periode van ballingschap als reeds door joden voldane ‘ballingschap schuld’). De bijbel zegt in Deuteronomium dat schuld verzevenvoudigd moet worden als joden blijven zondigen. Dit was ook zo omdat niet alle joden uit ballingschap terugkeerden naar Israël, na hiervoor opdracht te hebben ontvangen van koning Sirus in het jaar 537 voor Christus, ;

– 360 jaar * 7 (7 vanwege vermenigvuldiging van schuld) = 2520 joodse strafjaren

– 2520 joodse jaren (joods jaar heeft 360 dagen per jaar) =
2483 jaar, 9 maanden en 14 dagen omgerekend naar onze kalenderschaal
(365 dagen per jaar).

 

– 606 voor Christus (vC): 1e belegering van Israel door Babyloniers (Israel verliest zijn heerschappij), Syrie en Israel komen in 605 vC onder Babylonische overheersing; Joden weggevoerd in ballingschap naar Babel.

– 606+70=536 vC. Joden (niet alle) keren vanuit ballingschap terug naar Israël. Dit na het bevel een jaar eerder in 537 vC van koning Sirus;

– 587 vC: Jeruzalem en de tempel verwoest (straf van God).

– 587+70 = 517 vC: jaar waarin gestart werd om de de herbouw van de tempel af te ronden Dit na het bevel van koning Darius in 518 vC. In 516 vC was de tempel gereed;

536 vC (joden, niet alle,  keren terug naar Israel)+2484 (afgerond) = 1948 joden hebben weer een officieel thuisland, namelijk Israël, in 1948 weer officieel een natie.

Oprichting staat Israël; joden kunnen na 2483 jaar, 9 mnd en 14 dagen weer over het eigen land regeren.

517 vC (start herbouw tempel) +2484 (afgerond) = 1967 (Oost Jeruzalem wordt heroverd en komt onder Israelisch bestuur. De tempelberg is gelegen in Oost Jeruzalem).

Inname tempelberg/oost Jeruzalem; Dit ook precies 2483 jaar, 9 mnd en 14 dagen in relatie tot de tempelberg.

PS: In bovenstaande wordt met afrondingen gerekend. Het is met 2483 jaar, 9 mnd en 14 dgn dus feitelijk 2483,79 jaar waarbij de uitkomst in 1948 en 1967 in resp. mei en juni van dat jaar uitkomen. Het voert te ver om de exacte startmomenten van de gebeurtenissen in de telling te verwerken. Wel is het zo dat door exact vanaf de de maand van het betreffende jaar te rekenen de uitkomst ook exact in mei 1947 en juni 1976 uitkomt. En waarom ook niet. God heeft tenslotte alles in zijn hand .

Conclusie: God voorzegd in de profetie van Ezechiel exact het herstel van:
o de natie Israel in 1948;
o het herstel van Jeruzalem in 1967 (6-daagse oorlog; verovering oost-Jeruzalem, Jeruzalem is voor het eerst weer een ongedeelde stad, met de in oost Jeruzalem gelegen tempelberg);

En zo is het gebeurd!!! Dubbele bevestigingen aangaande Israel!!!

Als God in de tijd van het oude testament daar openbaring over had gegeven, had men kunnen weten dat in 1948 het land zou worden teruggegeven. Zo ook in onze tijd. Doordat God al aan de profeet Daniel had laten weten dat in de eindtijd de kennis zou vermeerderen en dat tot de eindtijd dingen verborgen zouden blijven zien wij nu dat God inzicht geeft en de ”puzzelstukjes’ op zijn plaats gaan vallen.

RELATIE VAN GETALLEN 40, 50, 70, 100 en 120 in de bijlbel:

Een bijbelse generatie kan 40, 50, 70, 100 en 120 jaar kan duren.

40 jaar blijkt een periode van beproeving in te houden;

50 jaar: na een periode van 50 jaar is er verlossing en blijdschap;

70 jaar: na 70 jaar worden ‘profetieën’ vervuld;

100 jaar: de langste periodes waarin God afrekent met respectievelijk Israël en de mensheid.

120 jaar: de langste periodes waarin God afrekent met respectievelijk Israël en de mensheid.

Onderstaand zeer opmerkelijke overeenkomsten met de belangrijkste data in de recente geschiedenis van Israel, van zowel de aanloop naar de stichting van de Joodse staat als vanaf het moment dat Israël in 1948 als natie opnieuw een feit werd.

De specifieke bijbelse periodes kunnen alleen maar betrekking hebben op deze jaartallen in onze recente geschiedenis. Alle andere combinaties zijn niet mogelijk, óf omdat de tijd voor vervulling reeds verstreken is, óf omdat ze niet overeenkomen met de cruciale momenten die de geboorte van Israël als natie markeren.

Hieronder wordt duidelijk dat de bovengenoemde periodes van 40, 50, 70, 100 en 120 jaar maar op één manier toegepast kunnen worden, en dat zij allen naar hetzelfde jaar wijzen: 2017-2018.

1897 + 120 jaar = 2017 of 2018

1917 + 100 jaar = 2017

1948 + 70 jaar = 2017

1967 + 50 jaar = 2017

1977 , 1978 + 40 jaar = 2017, 2018 

(het Hebreeuwse normale jaar begint in september en het heilige jaar in maart. Dit is de reden dat soms 2017 of 2018 is).

Al deze periodes komen dus uit in één jaar: 2017-2018. Is dit correct, kan het dan betekenen dat Jezus over een aantal jaren terugkeert???

Ervan uitgaande dat de bijbel spreekt over een periode van 7 jaar met specifieke door de bijbel beschreven gebeurtenissen die aan Jezus komst voorafgaan, dan zou deze periode wel eens zeer kort voor de deur kunnen staan (zie toelichting verderop onder ‘****’).

De bijbel roept ons op te letten op de tekenen van de tijd zoals de bijbel ons die aanreikt. Door feitelijk gebeurtenissen te zien plaatsvinden zoals de bijbel die beschreven heeft weten wij hoe laat het ongeveer is!

1897
Het eerste Zionistische congres, gehouden door Theodor Hertzl in Basel, Zwitserland. Hier werd de allereerste aanzet gegeven om de Joden terug te laten keren naar hun thuisland. De vijgeboom waar Jezus over sprak begint hier voor het eerst een knopje te krijgen.

***1897 + 120 jaar = 2017 of 2018

1917
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt de Balfour-declaratie afgekondigd, waarin de Joden officieel het internationale recht krijgen om terug te keren naar hun eigen land en daar een eigen staat op te richten. Waarom 100 jaar betrokken op het jaar 1917? Omdat het in de bijbel de eerste vermelding is van de lengte van een generatie Israëlieten, en 1917 de eerste officiële aanzet was tot de oprichting van een Joodse staat.

***1917 + 100 jaar = 2017

1948 
Stichting van de staat Israël, officieel goedgekeurd door een VN-resolutie. Na zo’n 2500 jaar verbannen te zijn geweest beginnen de Joden weer terug te keren naar hun door God gegeven thuisland. Waarom 70 jaar toegepast op 1948? Omdat 70 jaar betrekking heeft op de totale vervulling van een profetie, vanaf het begin (de daadwerkelijke geboorte) tot aan het eind. Het is ook het eerste getal dat gebruikt wordt in relatie tot Israël’s eerste jaren na het binnengaan in het beloofde land, een periode waarin ze een onafhankelijke theocratische monarchie werden met een koning en een priesterschap. 70 als getal van vervulling van profetie. Zie het hiervoor besprokene over de profetie van het jaar 1948. Israel zou weer worden teruggegeven aan het joodse volk 2485 jaar na het jaar 537 voor Christus.

***1948 + 70 jaar = 2017

1967
Na de zesdaagse oorlog verovert Israël Jeruzalem en krijgt voor het eerst sinds de ballingschap in Babylon controle over de stad. Een jaar van bevrijding en blijdschap. ‘50’ refereert naar het Jubeljaar, dat iedere 50 jaar gevierd werd. Uiteindelijk zal heel Israël en Jeruzalem totaal bevrijd worden uit de druk van de heidenen door de terugkomst van de Messias.

***1967 + 50 jaar = 2017

1977
Volgens de Joodse historie en cultuur wordt een man volwassen als hij 30 is. Dit is ook de vereiste minimumleeftijd voor het Levitische priesterschap in het Oude Testament. Uitgaande van de ‘geboorte’ van Israël, zoals Jezus het aangaf in Matteüs 24, welke plaatsvond in 1948, komen we in het jaar 1977-1978 waarin Israël volwassen werd. In 1977 werd Menachin Begin premier van Israël, en in 1978 tekende hij het Camp David vredesakkoord met de Egyptische president Sadat. Heel de Arabische wereld reageerde furieus omdat een belangrijk Arabisch land voor het eerst vrede had gesloten met Israël. Premier Sadat werd er om vermoord. Het vredesakkoord wekte de woede op van Yasser Arafat, leider van de Palestijnse terreurorganisatie PLO, en in 1978 zette hij daarom de eerste ‘intifada’ in gang. Nadat Israël in 1977-1978 volwassen werd op de ‘leeftijd’ van 30, begon de periode van beproeving met het uitbreken van de intifada. Zoals we al eerder zagen duurt een bijbelse periode van beproeving 40 dagen of 40 jaar.

***1977, 1978 + 40 jaar = 2017, 2018

PS: Eerder in dit artikel is betekenis van volkomenheid van het bijbelse getal 7 beschreven.

Het getal 7 is het enige getal (van 1-9) waarop 360 niet te delen is met resultaat van een heel getal. Delen door 7 geeft een niet heel getal.

Het resultaat is dan 360/7=51.4.

In aansluiting op de zeer opmerkelijke overeenkomsten met de getallen 40,50,70,100,120 het volgende: Wordt Jeruzalem (met na de 6-daagse oorlog in 1967 weer compleet te zijn geworden) in de toekomst weer volkomen met Jezus’ terugkomst in 2017 (?????), waarna het koningschap in 2018 (1967+51=2018????) begint, met Jezus als Koning over de wereld vanuit Jeruzalem en daarmee met 2018 als 1e jaar van het door de bijbel besproken 1000-jarig vrederijk???

1 van de conclusies is:

Terugkijkend op de geschiedenis is God totaal ‘in control’ en gaan zaken nauwkeurig volgens zijn plan. Naar de toekomst toe moeten we dus deze zelfde conclusie trekken. Door onderzoek te doen in de bijbel en God je te vragen je ogen te openen voor wat aan wijsheid en waarheid in de bijbel is terug te vinden kun je Gods plannen gaan ontdekken.

Kunnen wij dan exact een datum gaan vaststellen wanneer de laatste ‘jaarweek’ volgens de bijbel begint en daarmee de laatste 7 jaar van de huidige wereld zoals wij die nu kennen en wat daarin moet en zal plaatsvinden???

Mattheus 24:36

‘Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.’

 ****

HOE MOETEN WE DEZE TEKST DAN UITLEGGEN??? 

Door het gebruik van ‘oida’ in Matteüs 24:36 en Marcus 13:32 laat de tekst zich in essentie lezen als: ‘Maar van die dag en die ure weet niemand intuïtief, ook de engelen in de hemel niet, alleen de Vader’. (‘ook de Zoon niet’ staat NIET in de originele grondtekst! (ZIE hier ). Jezus zei dus niet dat de tijd van Zijn wederkomst niet geweten kon worden, maar alleen dat het niet direkt duidelijk zou zijn en dat er moeite voor zou moeten worden gedaan om het te weten en te begrijpen. De Vader is de Enige die dit tijdstip intuïtief, automatisch ‘weet’ – anderen kunnen dit alleen ‘weten’ door middel van onderzoek en studie. Dat het aanstaande is, voor de deur staat.

Vanuit de Griekse grondtekst wordt dus duidelijk dat het argument van veel christenen dat we de ‘tijd niet kunnen weten’, slechts van toepassing is op diegenen die het tijdstip van Zijn komst niet WILLEN weten, er geen moeite voor willen doen. Voor degenen die er wél studie van maken, zoals reeds aan Daniël voorzegd werd (‘velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen’, Dan.12:4) kan bij benadering dit ‘weten’ dus wel degelijk ‘geweten’ worden. En naarmate deze grootse gebeurtenis steeds dichterbij komt, wordt steeds duidelijker wanneer ‘deze dag en die ure’ ongeveer zal zijn. ‘Weten’, waarmee door onderzoek en studie kan worden bevestigd ‘hoe laat het is’ door dit te toetsen aan de tekenen die in onze tijd gebeuren waarvan de bijbel spreekt.

Waar Jezus het woord ‘ginosko’ gebruikte voor ‘weten’, gaf Hij aan dat de kennis beschikbaar was en volledig begrepen kon worden. Daar waar Hij ‘oida’ gebruikte, gaf Hij aan dat de kennis niet intuïtief begrepen zou worden, maar dat er moeite voor zou moeten worden gedaan om het te verkrijgen en te begrijpen.

De dag of het uur is niet precies bekend, maar kunnen we aan de hand van de tekenen van de tijd en aan de hand van de bijbelse profetieën wél weten in welke periode deze dag zal vallen! Tenslotte spreekt de bijbel over dag en uur en niet over jaar en maand.

Bron: o.a.:

– David Flynn: ‘The Temple at the Centre of Time’
Artikel Xandernieuws
Harvest ministries