Wat is Eindtijd?

1  Jezus stierf voor jou ruim 2000 geleden!

2  De dood 3 dgn later voor jou  overwonnen!

3 Binnenkort komt  Hij terug!

 

 

 

1) Jezus stierf als volmaakt mens in jou plaats aan het kruis voor jou zonden en die van de hele wereld!  

2) Na 3 dagen stond hij op uit de dood, ging naar de hemel (hemelvaart) om een fantastische plek voor mij (en voor jou?) te maken en stortte zijn Heilige Geest uit (pinksteren) aan zijn volgelingen, mensen die voor Hem kozen!  

3) In de eindtijd (dit is nu) komt Jezus terug na een periode van rampen en ellende welke plaatsvinden in een tijdsbestek van de laatste 7 jaar van de mensheid. Miljoenen gelovigen wereldwijd weten dat dit te gebeuren staat!  

…… De ‘tijd is dan vol’, God is nog steeds volledig ‘in control’, maar laat situaties nog toe (hierover later meer) God gaat een einde maken aan alle ellende en puinhopen die wij er als mens van gemaakt hebben, maar niet voordat hij zijn laatste oordelen ‘over de wereld uitgiet’ om mensen nog tot laatste inkeer te brengen om voor Hem te kiezen. Het moment waarop dit allemaal gaat gebeuren komt voor wie hier niet op voorbereid is net zo onverwacht als de recente aardbeving in Haiti….MAAR DAN BEN JE WEL TE LAAT ZEGT DE BIJBEL!!!  

Terugkijkend op het afgelopen jaar kan iedereen vaststellen dat er in onze wereld niet veel ten goede is veranderd. Politici beloven ons altijd een betere wereld. Maar de werkelijkheid van elke dag gebiedt ons te erkennen dat we met z’n allen nog steeds in een wereld leven die wordt geregeerd door angst.

Angst voor klimaatverandering: het opwarmen van de aarde, het smelten van de poolkappen en het stijgen van de zeespiegel. Angst voor gevolgen van de wereldwijde financiële crisis: angst dat we onze baan zullen verliezen, angst dat we langer door moeten werken, angst dat het pensioen onbetaalbaar wordt. Angst voor toenemende criminaliteit: angst die mensen in hun huizen gevangen houdt en die de vereenzaming van onze samenleving in hoge mate versterkt. Angst voor moslims en islamisering van de westerse samenleving. Angst dat volgens de geheimzinnige kalender van de Maya-indianen de wereld in 2012 ten onder zal gaan. Angst om te leven en angst om te sterven.

Angst is misschien wel de grootste vijand van de mens. Een vijand die telkens weer en overal de kop op steekt. Het infecteert onze harten en maakt ons wantrouwend. Niemand vertrouwt iemand. Wie kun je nog geloven in een tijd waarin iedereen alleen nog maar lijkt te geloven in zijn eigen waarheid? Als alles waar is, lijkt uiteindelijk niets meer waar.

Hoe kunnen we politici vertrouwen die hun verkiezingsbeloften zo gemakkelijk breken? Politici die de angst onder de mensen misbruiken, aanwakkeren en zelfs angst zaaien om zetels te winnen om macht uit te oefenen.

Hoe kunnen we wetenschappers geloven die ons een onheilspellende toekomst voorhouden, een toekomst die door collegawetenschappers wordt tegengesproken? Wie van hen kent en spreekt de waarheid?

Hoe kunnen we financiële instellingen vertrouwen als in zo’n korte tijd bank na bank omvalt en ons spaargeld niet langer veilig blijkt te zijn?

Hoe kunnen we religieuze leiders vertrouwen die angst prediken om mensen aan zich te binden? Angst voor de duivel, angst voor het einde van de wereld, angst om naar de hel te gaan, angst voor andere kerken of religies.

Angst is als een verlammend virus waardoor we – om onszelf te beschermen – onverschillig worden. We steken onze kop in het zand, omdat wij de wereld toch niet kunnen redden. En ondertussen zien we toe hoe de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Minder dan 5% van de wereldbevolking bezit meer dan 95% van de wereldrijkdom.

Angst ís de grootste vijand van de mens. Angst is als een dief. Het holt ons geloof uit, het berooft ons van onze hoop en beneemt ons onze vrijheid en vreugde op een goede toekomst!

Volgens de Bijbel was angst de eerste negatieve emotie die het hart van de mens vervulde toen hij God ongehoorzaam werd en zondigde. Toen God de mens in het paradijs opzocht, riep Hij: ‘Adam, waar ben jij?’ Adam antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’

Adam hoefde niet bang te zijn voor God. Hij had zich niet voor Hem hoeven te verbergen. Hij had naar God toe kunnen gaan, zijn zonde kunnen belijden, vergeving kunnen ontvangen en vrede in zijn hart kunnen ervaren. Maar zo is het niet gegaan.

Angst vervulde de aarde en angst veroverde de harten van alle mensen. Niemand, werkelijk niemand van ons, is immuun voor angst en onzekerheid. We zijn allemaal bang om te falen, bang om afgewezen te worden, bang om er niet bij te horen, bang om een ongeneeslijke ziekte te krijgen of om een geliefde te verliezen. En we vragen ons aan het begin van het jaar af wat het nieuwe jaar ons zal brengen.

Hebreeën 2:13-14 zegt dat God ons in onze angst is tegemoet gekomen door ook een mens van vlees en bloed te worden. Dat is een onvoorstelbare gedachte: in de persoon van Jezus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Jezus ging met gewone mensen om, maar er was niets gewoon aan de woorden die Hij sprak. Ooggetuigen zeiden: ‘Nooit heeft er iemand gesproken, zoals deze mens sprak’ (Johannes 7:46). Jezus was in alles anders dan alle anderen.

Hij schopte het hele juridische systeem omver, toen Hij zei: ‘Heb lief degene die je haten!’ Hij zette religieuze gewoontes en tradities op de kop, toen Hij verklaarde dat de werkelijke tempels van aanbidding in de harten van de mensen plaatsvindt. Jezus weigerde in discussie te gaan met geestelijke leiders over wetten en regels omdat Hij zag wat er in hun eigen harten omging, van waaruit zij de mensen slecht behandelden en onderdrukten.

Als Jezus een filosoof was geweest, dan hadden ze Hem met hun scherpe woorden klem kunnen praten. Als Jezus een strijder was geweest, dan hadden ze Hem met hun wapens kunnen bevechten. Als Jezus religieus was geweest, dan hadden ze Hem als excentriekeling kunnen negeren. Maar Jezus was liefde, volmaakte liefde, wat kun je daartegen doen?

Het was volmaakte liefde dat Jezus, de Man zonder zonde, onze zonde en de straf die wij hadden verdiend op zich genomen heeft door in onze plaats te sterven. Dit was en is de enige manier waarop God ons uit onze angst voor de dood kan bevrijden. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood, zoals Hij van tevoren had gezegd. Hij had ook gezegd dat iedereen die dit gelooft, en met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is, het wonder van Gods liefde in zijn hart zal ontvangen. Gods liefde laat ons dingen doen die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.   Gods bovennatuurlijke liefde maakt ons moedig en verdrijft elke vorm van angst in ons leven.    Door zijn bovennatuurlijke liefde kunnen wij mensen vergeven en vertellen dat God van hen houdt.     Door zijn bovennatuurlijke liefde gaan we mensen liefhebben die ons haten, bespotten en vervolgen.     Gods bovennatuurlijke liefde dringt ons om om te zien naar de armen en de hulpelozen.    Gods liefde geeft ons de bovennatuurlijke kracht om door te gaan als we hier eigenlijk niet meer toe in staat zijn.    Gods liefde tilt ons uit boven de gevaren en moeiten in het leven. Gods liefde is de innerlijke kracht, het geheim van iedere christen, die ons onafhankelijk maakt van de omstandigheden.    Gods liefde maakt ons onaantastbaar en onweerstaanbaar, aantrekkelijk en aanstekelijk. Gods liefde is de meest fascinerende, bovennatuurlijke kracht die er bestaat. Zijn volmaakte liefde verandert ons van binnenuit.    Zijn volmaakte liefde geeft ons de moed en het vertrouwen om met gesloten ogen, maar met onze hand in Zijn hand, een onzekere toekomst in te gaan. Ook in 2010. Namens het team van ‘Geboren om vrij te zijn’ wens ik u een gezegend nieuw jaar toe dat bol staat van Gods bovennatuurlijke liefde!     

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.   

bron: De Bijbel, Johannes 3 : 16

mensen die Hem afwijzen gaan dus verloren, die kiezen daar zelf voor..de keus is aan jou!

Je bent gelukkig geschapen met een eigen vrije wil om goede en slechte keuzes te maken, dit geldt voor alles in het leven, anders zouden we slechts robots zijn. God heeft jou een vrije wil gegeven, dit geldt ook voor anderen, dit is ook de reden van veel ellende die je om je heen ziet, omdat we door keuzes van mensen in een gebroken schepping leven. Slechte keuzes die mensen uit vrije wil maken kun je niet op God afschuiven, het heeft alleen wel consequenties.   God is een zeer liefdevolle en zeer genadige God maar ook een bijzonder rechtvaardig God die je door de keuzes die je maakt verantwoording laat nemen.   Zie het maar als ‘door rood licht rijden’, daar kies je zelf voor, maar daar zul je ook de verantwoordelijkheid voor moeten nemen door de boete te betalen. Deze vergelijking doorgetrokkennaar je eigen leven betekent dat het loon van jou leven de dood is als je God niet kent. Als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven (hij heeft als het ware jouw ‘rood licht boete’ betaalt) ben je ‘een kind van God’, ga je bijzondere vrijheid in je leven ervaren (omdat je ‘het juk van dit leven’ dan van je schouders af kan leggen’) en ben je gered van het eeuwig oordeel, de eeuwige dood. Het loon van zonde is dood. Als je dus gelooft dat Jezus die plek voor jou heeft ingenomen (en dat heeft Hij gedaan, voor iedereen die dat wil aannemen omdat hij stierf aan het kruis als ‘zondebok’) ben je gered van de eeuwige dood (de hel) en heb je een onbeschrijfelijk heerlijk eeuwig leven. Je aardse lichaam sterft wel, maar met een vernieuwd hemels lichaam leef je in de hemel verder. Het is zelfs zo dat je elkaar later herkent, zo tastbaar is het.   Kies je tegen Hem dan heb je alleen wel voor eeuwig extreem pech!!!….ook een gevolg van je eigen vrije keuze…..Ik zou het risico maar niet nemen!!!  

Wij zijn in onze tijd als het ware bij de ‘laatste paragraaf’ van de bijbel aangekomen. Het is 2 voor 12. Alles wat in de ‘vorige hoofdstukken’ van de bijbel is voorzegd, is exact uitgekomen. Waarom zou de ‘laatste paragraaf’ dan ook niet exact zo lopen als dat het beschreven staat. Je hebt gelijk….dat is een kwestie van geloof, maar wel met de geschiedenis als bewijs.  

Wij leven nu nogmaals vlak voor het moment van de laatste 7 jaar waarin God de mensen die niet voor Hem gekozen hebben blootsteld aan allerlei ellende (oordelen) om ze zo mogelijk nog tot inkeer te brengen. Gods ‘tijd’ zit er dan op, Hij is ‘er klaar mee’. Gods tegenstander (Satan, als gevallen engel met zijn dienaren de demonen) krijgt van God de ruimte om de ellende te laten gebeuren voordat God ook met hem en zijn dienaren afrekent. Na deze periode brengt God met diegenen die voor zijn keuze voor Hem zijn gered de eeuwigheid door!   Ik hoop van harte dat je voor dat die tijd binnenkort aanbreekt een juiste keus maakt. De bijbel zegt dan dat die ellende je bespaart blijft.   Wij gaan er normaliter van uit dat we gezond zijn en nog wel even te leven hebben. Maar ook voordat die laatste 7 jaar aanbreekt: Waar breng jij de eeuwigheid door als je morgen ineenns onverwacht overlijdt? Sta je daar wel eens bij stil?   Welke rampen/oordelen staan mensen te wachten die niet voor Jezus kiezen:  

Rampen in 1e helft van de laatste 7jaar van de mensheid: Vrede van de aarde verdwijnt, mensen slachten elkaar af;

25% van alle mensen sterft door het zwaard (o.a. oorlog), de honger, pandemische ziekten en de wilde dieren; – Gelijktijdig luxe en overvloed, armoede en hongersnood bestaat en de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter wordt; – Grote aardbeving, de zon wordt zwart als een haren zak en de maan kleurt bloedrood; – Hagel en vuur vermengd met bloed komt op de aarde, 1/3 deel van de aarde verbrand; – Een reusachtige vulkaan stort in de zee met als gevolg dat 1/3 deel van de zee in bloed verandert, 1/3 deel van de zeedieren sterven en 1/3 deel van de schepen vergaan; Een brandende ‘bittere’ ster slaat in, 1/3 deel van alle water en bronnen wordt bitter, veel mensen sterven hieraan; – 1/3 deel van zon/maan/sterren zal verduisteren met als gevolg 1/3 minder licht op aarde; In de waarschijnlijke uitleg zullen gevallen engelen (demonen) vijf maanden lang de mensen pijnigen, zowel geestelijk als lichamelijk. Het zal een ‘face to face’ ontmoeting zijn. De hel wordt eerst nagebootst op aarde, zodat men tot inkeer zal en breekt met zondigen en de Here Jezus aannemen als enige redder en verlosser. Want anders zullen deze vijf maanden in alle eeuwigheden voor die mensen verlengd worden. – 1/3 van de mensheid zal aanvullend sterven;  – Jeruzalem wordt voor 1/10 deel verwoest, 7000 mensen zullen sterven. 

Door twee ‘getuigen’ die in Jeruzalem met bijzonder gaven optreden (in 2e helft van de laatste zeven jaar) kunnen de volgende rampen worden aangeroepen: Sluiting van de hemel :

– Uitdroging (geen regen meer); – Water kunnen veranderen in bloed; –  Afroepen van willekeurige rampen.

Rampen in 2e helft van de laatste 7jaar van de mensheid:

 – Mensen met het teken van de antichrist in rechterhand of voorhoofd en zijn beeld aanbidden krijgen kwaadaardige zweren; – Zeewater veranderd in bloed, alle leven in de zee gaat dood; – Rivieren en waterbronnen veranderen in bloed en al het water wordt bloed; – De zon wordt heter en zal mensen verbranden; – In het koninkrijk van de antichrist wordt het vreselijk donker, mensen bijten zich op hun tong van pijn; – Zwaar onweer en een wereldwijde aarbeving zoals die er nog nooit is geweest, de grote stad Babylonscheurt in 3-en, andere steden van de wereld veranderen in puinhopen, alle eilanden verdwijnen en van bergen is niets meer te zien. Hierna volgt vreselijke hagel met hagelstenen van 30 kilo die op de mensen neerkomen; – De antichrist (Obama??of Javier Solana?? of prins Hassan Bin Talal van Jordanie, of Bashar Assad van Syrie…???, we weten het nog niet. en de valse profeet (waarschijnlijk de paus) en hun aanhagers zullen worde gedood.

God is allesomvattende liefde en genade, en wil een Vader en Vriend voor je zijn. Dit gaat zo diep dat je dit (nog) niet volledig kan bevatten. God en Jezus en de Heilige Geest zijn in elkaar vereenigd. Jezus wil een vriend voor je zijn en dit kan door zijn Heilige Geest die hij na zijn hemelvaart heeft uitgestort en die jij mag ontvangen waardoor Hij een deel van je leven wordt (ik begrijp dat je dit vreemd voorkomt en wellicht nog niet begrijpt). Het wonderlijke is wel dat op het moment je gaat bidden (bidden=gewoon praten tegen God, vertel Hem je gedachten maar eens) er dingen voor je duidelijk worden waarvan je daarvoor niet gedacht had dat ze bestonden. Tegelijkertijd is God een rechtvaardige God.   Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Jezus ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden.’(Hebreeën 2:14-15, de bijbel)

Ik wil je graag verder op weg helpen via een website van een vriend, om God/Jezus/De Heilige Geest verder te leren kennen, zie hiervoor de website:

WWW.IKZOEKGOD.NL
WWW.PEACEWITHGOD.NET

Ook als je vragen hebt, kun je hier terecht.