2012 en de Bijbel?

Stand van hemellichamen voorzegd in de bijbel? 
2012 en de bijbel volgens Mattheus 24

Is het mogelijk dat Jezus het jaar 2012 markeerde als profetisch??? 

Toen de discipelen vroegen (bijbel Matt. 24:3): ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld [aion] herkennen?’  Jezus antwoorde: ‘Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon [Jezus] komt. Het woord ‘aion’ in deze tekst is niet het algemene woord voor ‘tijd’ (chronos) in het Grieks. ‘Aion’ is het woord dat de grieken gebruikten om een cyclus van de uitlijning van het melkwegstelsel aan te duiden of een tijdsperiode. 

David Flyn (auteur van het boek: ‘Temple at the centre of Time’) zegt hiervan: ‘Het antwoord waarmee Jezus zijn apostelen voorzag voor ‘wanneer’ het einde van een ‘aion’ zou plaatsvinden was specifiek. De astronomische tekenen aan de hemel zouden net zo zijn als die gedurende de dagen van Noach toen ‘Leviathan’ (Hebreeuws) de zon omcirkelde in het ochtendgloren van de zonne zomerwende. 

Videofragment met uitleg van David Flynn over het hemellichaam Leviathan (Hebreeuws) of Uroborus (Grieks) zijnde een ‘Serpent’ (slang die z’n eigen staart opeet). Zie fragmentdeel vanaf 18 min. 

Hebreewse woord ‘Leviathan’

Levi  = ‘joined to’
Tan = to conglate (serpent) 

Er kan geen preciezer vergelijk gemaakte worden tussen onze huidige tijd en de tijd van Noach. Job 40:20 (bijbel; statenvertaling):  ‘Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat nederzinken? 

’Jesaja 27:1 (bijbel: statenvertaling): ‘Te dien dage zal de Heere met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden.’  

Net als Job in het bijbelboek Job spreekt ook de profeet Jesaja in de bijbel over ‘… de snelle slang’. In Jes 27:1 staat n.l.: ‘Te dien dage zal de Here met Zijn fel, groot en sterk zwaard bezoeking brengen over de Leviathan, de snelle slang, over de Leviathan, de kronkelende slang en Hij zal het monster in de zee doden’ (lett.:…en wordt de draak in de zee verslagen’). Uit het hele verband blijkt duidelijk, dat dit zal plaatsvinden, als de Heer komt om de bewoners der aarde, wegens hun goddeloosheid, te bestraffen (Jes.26:21). Leest dat maar eens na! Dan zul je zien, dat het verband met Openb.12 niet te ontkennen is. Als satan daar de ‘oerslang’ is (Openb.20), moeten wij hem herkennen als het wezen, waarvan Mozes (in Deuteronomium), Job en Jesaja getuigen. Niemand zal daar moeite mee hebben bij Mozes en Jesaja. Maar, omdat Job niet slechts over de slang, maar net als Jesaja over de snelle slang spreekt, moet het voor iedereen net zo duidelijk zijn! De ‘snelle slang’ van Job en Jesaja schijnt op het hemellichaam Serpent te duiden. Want daar vlucht de slang – als beeld van het vertrappen der slang. De ‘kronkelende slang’ van Jesaja kan de Draak (Draconis) zijn, die zich door de wonderlijke sterren kronkelt. Jesaja en het boek Openbaring spreken over satans einde. 

Bron o.a.: boek ‘Apollyon Rising 2012’ door Thomas Horn 

About the Christian Author Thomas Horn:
Thomas Horn is CEO of Raiders News Network, a syndicated columnist, and the bestselling
author of The Ahriman Gate. He has written two other books as well as dozens of published
editorials and magazine articles. His works have been referred to by writers of the LA Times
Syndicate, MSNBC, Christianity Today, Coast to Coast, World Net Daily, and White House Correspondents.

Thomas resides outside Portland, Oregon.

 

Meer over het boek ‘Apollyon rising 2012’ in een volgend artikel!

Leave a Reply